Databank van oudgediende Para-Commando's

Ingevolge de talrijke herstructureringen, reorganisaties, opheffingen en fusies die de laatste jaren in Defensie hebben plaatsgevonden, en meer bepaald in de Para-Commando eenheden, moeten we wel vaststellen dat de verschillende databanken van oud-leden van onze eenheden er erg slecht aan toe zijn.

Anderzijds is het allerminst evident om de contactgegevens up to date te houden van de oud-Para-Commando’s die Defensie verlaten hebben, dit vergt niet alleen heel wat werk, maar wordt ook nog bemoeilijkt. Verscheidene Para-Commando-eenheden en verenigingen beschikken wel over eigen bestanden, maar die zijn slechts partieel omdat ze voornamelijk betrekking hebben op de eigen leden of anciens. De anciens van eenheden die werden opgeheven en die geen lid zijn van een vereniging werden uit het oog verloren…

Het blijft niettemin essentieel dat de actieve Para-Commando-eenheden over een algemene databank kunnen beschikken die toelaat om doelgerichte opzoekingen te verrichten om de organisatie van diverse activiteiten, ceremonies en herdenkingen…met specifiek karakter mogelijk te maken voor deelnemers die aan bepaalde criteria beantwoorden (bijvoorbeeld de anciens van een bepaalde eenheid, veteranen van een bepaalde operatie, Para-Commando’s van een bepaalde personeelscategorie, opendeurdagen, enz…).

Mits een minimale samenwerking en participatie van onze anciens en van de verenigingen die ze bereiken, kunnen de huidige moderne informaticamiddelen ons in staat stellen om het hoofd te bieden aan het huidige personeelstekort om dergelijke databank up to date te houden en om de nodige inlichtingen in te winnen om er voortdurend correcties in aan te brengen. Hiertoe hebben we een specifieke databank opgesteld die zal beheerd worden op het niveau van het Hoofdkwartier van de Light Brigade / toekomstig Special Operations Regiment. Het basisprincipe is de decentralisatie van het inschrijvingsinitiatief in de databank en het up to date houden van de individuele gegevens van de anciens die contact willen blijven houden. Die laatsten worden dus verzocht om zichzelf in de databank in te schrijven en om hun gegevens bij te werken wanneer nodig (adreswijziging, telefoonnummer,…).

Dit gebeurt eenvoudig via een on-line formulier op het internet op de volgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFhUiAQ0qTg7f-Yi1RUirbui9j2jVO...

 

De rubrieken met een sterretje moeten verplicht ingevuld worden voor de inschrijving, de andere rubrieken zijn facultatief maar kunnen niettemin erg nuttig zijn. Een laatste open rubriek met als hoofding “Memo” stelt u in staat om desgewenst uw CV in te vullen. Wij nodigen u hier uit om te vermelden in welke eenheden u hebt gediend, welke eventuele bevelfuncties u heeft uitgeoefend (Korpsoverste, Korpsadjudant of Korpskorporaal bij voorbeeld), de eventuele verantwoordelijkheden die u vervult in een Para-Commando Vereniging (zoals Voorzitter, administrateur…), de operaties of buitenlandse opdrachten waaraan u hebt deelgenomen alsook het jaartal waarop deze gegevens betrekking hebben.

Hiervoor vragen wij uw steun als leider of verantwoordelijke van een Para-Commando vereniging voor het opstarten van deze databank. Concreet gesteld vragen wij u om deze informatie zo snel als mogelijk aan uw leden over te maken door ze uit te nodigen om zich in te schrijven indien ze het wensen. Dit zal ons onder meer in staat stellen om gericht uitnodigingen te versturen voor bepaalde activiteiten. Wij zouden tegen eind oktober 2017 over een operationele databank willen beschikken, dit veronderstelt dan ook de inschrijving van een aanzienlijk aantal anciens die contact
willen houden.

Voor de anciens die niet over internet beschikken of die moeilijkheden ervaren met de inschrijvingsprocedure vragen wij eveneens om uw steun zodat ze de formaliteiten via het secretariaat van uw vereniging zouden kunnen vervullen of via om het even welke plaatselijke oplossing die u aangewezen acht.

In de hoop op uw steun te kunnen rekenen voor het welslagen van dit project dat de ganse Para-Commando gemeenschap ten goede zal komen bied ik U, mijnheer de Voorzitterverantwoordelijke mijn hoogachting.

Welgemeende Para-Commando groeten,

Vincent DESCHEEMAEKER
Colonel
Commandant

© 2017 ANPCV vzw - Contactformulier
Development by branckaerts.be | Login